29-54-H/01 Cukrář

ŠVP Cukrář

Absolvent se uplatní ve všech cukrářských výrobnách. Umí zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu. Ovládá ruční tvarování, včetně jejich dohotovování a zdobení. Zná základní údržbu strojů, přístrojů a technického vybavení. Umí vykonávat činnosti související s prodejem cukrářských výrobků. Je schopen hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků dle norem. Po nezbytném zapracování je připraven pro podnikatelskou činnost.

Učební plán oboru

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělávání denní
Délka vzdělávání 3 roky
Počet přijímaných žáků 45