Informace o povinném subjektu

Informace o povinném subjektu dle zákona č.106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název povinného subjektu

Střední škola podnikání a gastronomie

Za Černým mostem 3/362, 198 00 Praha 9

2. Důvod a způsob založení

Předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR a je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Zřizovatelem je hlavní město Praha – platná zřizovací listina

 

3. Kontaktní spojení

Kontakty

 

4. IČ , DIČ, IZO

IČ: 49 62 90 77

DIČ: CZ49 62 90 77

Red IZO: 600 006 387

IZO: 000 563 722

 

5. Bankovní spojení

KB č. ú. 35 037 081/100

 

6. Organizační struktura

Organizační schéma (PDF)

 

7. Datová schránka

ID schránky txbyfpz

 

8. Adresa webu a email

www.sougastro.cz

sougastropraha9@seznam.cz

 

9. Hlavní předpisy upravující činnost školy (portál veřejné správy)

Zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odbornéma jiném vzdělání (školský zákon) , v plném znění

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Zákon č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

Vyhláška č. 671/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělání ve středních školách

Vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků, studentů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání

 

10. Vnitřní předpisy

 

11. Rozpočet

Aktuální rozpočet - k dispozici na SOU

 

12. Žádosti o informace

Formuláře na stránce Ke stažení

 

13. Úhrady za poskytnutí informací o škole, za opis a kopie dokumentů

  • poskytnutí informací o škole písemnou formou jsou zpoplatněny 200 Kč za 1 stranu A4;
  • opis - výroční vysvědčení, výuční list, maturitní vysvědčení 100 Kč;
  • černobílá kopie jednostranná   A4: 2 Kč,  A3: 4 Kč;                     
  • černobílá kopie oboustranná    A4: 4 Kč,  A3: 8 Kč;
  • barevná kopie jednostranná     A4: 4 Kč,  A3: 8 Kč;
  • CD, DVD                                       30 Kč.

14. Výroční zprávy

Na stránce Ke stažení