65-42-M/01 Hotelnictví

ŠVP Hotelnictví a turismus

Absolvent se uplatní ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a službách cestovního ruchu. Umí vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové a řídicí. Ovládá práce v oblasti technologie přípravy pokrmů, obsluhy, manažerské činnosti a hotelového provozu. Odborné znalosti získá v oblastech hotelového provozu, gastronomických, ekonomických a účetních. Výuka je spojena s odbornou praxí, kde žáci získají profesní znalosti z hotelového provozu. V průběhu studia mohou žáci získat europas v případě účasti na zahraniční stáži.

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělávání denní
Délka vzdělávání 4 roky
Počet přijímaných žáků 45