Maturita - podzimní termín

Společná část maturitní zkoušky

Didaktické testy se konají na spádových školách 2. 9. 2021.

  • Anglický jazyk od 9:00.
  • Český jazyk od 13:30.

  Všem žákům byla na email odeslána pozvána s informacemi.

  Profilová část maturitní zkoušky

  Profilová část maturitní zkoušky se koná 6 .9. 2021 od 7:30 na naší škole.

  Zvláštní pozvánka se již žákům posílat nebude.

  Epidemická opatření

  Od 1. září 2021 bude screeningové testování probíhat pouze pro žáky školy.

  Osoba konající MZ, ZZ a absolutorium v září 2021 již není žákem školy. Tato osoba musí doložit, že:

  a) absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  b)  absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

  c)  byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno léčivým přípravkem

  i) obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

  ii) léčivým přípravkem jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

  d) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

  e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo

  f) ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy (toto nicméně nebude časté, protože zkoušení by museli být zároveň žáky jiné školy, na které se screeningové testování provádí).

  Škola je povinna před započetím zkoušky splnění výše uvedených podmínek zkontrolovat a osoby jsou povinny škole splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se škole takové osobě umožnit účast na zkoušce.

  Dále platí obecné „rouškové“ mimořádné opatření, podle kterého jsou všechny osoby povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, příp. roušku) ve vnitřních prostorech staveb. Výjimka je stanovena pro případ, kdy zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru. V takovém případě nemusí nosit žádný ochranný prostředek dýchacích cest.