Přijímací řízení krok za krokem

Před podáním přihlášky

 • Přihlášku je nutné vyplnit na příslušném formuláři (dodá základní škola, popř. je možné si ji stáhnout zde).
 • Pro 1. kolo je možné podat 2 přihlášky (na obory bez talentových zkoušek).
 • Pořadí výběru školy musí být na obou přihláškách shodné (ve stejném pořadí).
 • Pokud se hlásíte na naši školu na dva obory, je nutné shodně vyplnit 2 přihlášky.
 • Potvrzení o lékařské prohlídce může být na přihlášce nebo také v samostatném dokumentu, který musí obsahovat kód oboru.
 • Prověřte, zda přihláška obsahuje razítko a podpis základní školy u potvrzení o vysvědčení.
 • Přihláška musí být podepsaná uchazečem a jeho zákonným zástupcem.

Ke každé přihlášce se přikládají kopie:

 • Doporučení z pedagogické poradny o úpravě podmínek přijímacích zkoušek,
 • popř. diplomy o účasti na olympiádách apod.

Podání přihlášky

 • Kompletní přihlášku (včetně příloh) je nutné podat do 1. 3. 2022.

Přijímací zkouška

Termíny pro přijímací zkoušku (nenařídí-li MŠMT změnu v rámci COVID 19):

 • 1. termín: 12. 4. 2022
 • 2. termín: 13. 4. 2022

Do celkového hodnocení přijímací zkoušky (český jazyk a matematika) bude započítán lepší výsledek z vykonaných zkoušek, i když byly vykonány na jiné škole (doporučujeme proto využít možnosti účastnit se přijímacích zkoušek ve dvou termínech).

Pozvánka k přijímací zkoušce vám bude zaslána nejpozději 14 dní před termínem zkoušky. Na pozvánce bude uvedeno:

 • ID kód (jedinečný identifikátor uchazeče) - pozvánku proto nevyhazujte, budete ji potřebovat i pro zjištění výsledků.
 • Harmonogram přijímacích zkoušek, místo konání a povolené pomůcky.

Výsledky přijímací zkoušky

 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude vyhlášeno na webových stránkách v záložce Uchazeči a také vyvěšeno na nástěnce školy v písemné podobě.
 • Pořadí uchazečů bude vyhlášeno pod kódy ID z pozvánek.

Rozhodnutí:

 • Přijat – rozhodnutí se nezasílá – vyhlášením je rozhodnutí považováno za doručené. Do 10 dní je nutné dodat Zápisový lístek (podepsaný zákonným zástupcem a uchazečem). Při nesplnění lhůty nárok na přijetí zaniká. Pokud víte, že opravdu chcete nastoupit k nám, prosíme, dodejte zápisový lístek co nejdříve. Pokud víte, že volíte jinou školu, prosíme, pošlete nám neprodleně informaci, že nebudete nastupovat (dáváte tak možnost jiným uchazečům).
 • Nepřijat pro kapacitu - Rozhodnutí o nepřijetí doporučujeme zákonným zástupcům vyzvednout si neprodleně v den vyhlášení, popř. den následující. Následně je možné podat odvolání (do 3 dní od převzetí rozhodnutí, na formuláři z web. stránky školy). Doporučujeme sledovat web. stránky, kde se denně aktualizují uchazeči, kteří by mohli být přijati v rámci odvolání (dle ID).
 • Nepřijat pro nesplnění kritérií – Rozhodnutí o nepřijetí je možné si vyzvednout v den vyhlášení výsledků a v den následující. Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou. Podat odvolání je možné, nicméně uchazeč nebude moci být přijat ani v rámci tohoto odvolání (splnění kritérií je povinné).

Dodal jsem zápisový lístek – nastupuji v září

 • Potvrzení o studiu obdrží uchazeč až první pracovní den v září, a to 2x (do té doby není naším žákem – stále je žákem základní školy).
 • V červnu bude probíhat informační schůzka s rodiči, kdy podáme veškeré informace potřebné pro úspěšné zahájení studia.